Adatkezelési tájékoztató


Társaságunk adatkezelőkénta személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza,adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatá1llományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

 

I.

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:          SZIMA GROUP Kft.

Székhely:   2040 Budaörs, Szabadság út 25.

Weblap:      www.giftshop.hu

Kapcsolattartó:     Mancs Roland

Adatfeldolgozó:    Mancs Roland

Telefon:               +3630/ 446 39 11

E-mail:                roland.mancs@gmail.com

 

Adatvédelmi tisztviselő:

Társaságunk köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, tekintettel arra, hogy Társaságunk főtevékenysége a webshop jellegénél fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszi szükségessé.

 

 • adatvédelmi tisztviselő: Mancs Roland
 • elérhetősége: +36 30 446 3911

 

Adatvédelmi kérelmek:amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 2045 Budaörs, Szabadság út 45. címre vagy elektronikusan a roland.mancs@gmail.come-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

 

 

 

II.

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok:

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
 2. szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
 3. c) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 4. d) vagyonvédelem, személyi biztonság;
 5. e) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

 

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

 

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

a)  a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b)  kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

 1. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 2. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 3. marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f)   on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja.

 

 

A webáruház tevékenységhez kezelt adatok:

A webáruházban történő vásárláshoz az érintett által megadott személyes adatok: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, az érintett által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, az érintett által alkalmazott átvételi és fizetési mód, az érintett vásárlásainak tételösszege.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintettek bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A Társaság a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

 

 

III.

Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak:

a)  hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)  amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)  törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)  az adat kezelésének korlátozása;

e)  a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)   személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)  bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)  tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

         IV.

Adatvédelmi incidens:

 

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

V.

Jogorvoslati tájékoztatás:

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

VI.

 

Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

 

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

 

 1. adatkezelések nyilvántartása

-a GDPR hatályba lépéséig az Infotv. 65§ alapján a NAIH vezeti

tartalma:

 • sorszám
 • tevékenység
 • kezelt adatok
 • adatkezelési cél
 • adatkezelési jogalap
 • tárolás módja és ideje
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
 • adattovábbítás, címzettek
 • technikai és szervezési intézkedések

 

 

 1. az adattovábbítás nyilvántartása tartalma:
 • sorszám
 • dátum
 • címzett
 • harmadik országba történő adattovábbítás
 • személyes adatok köre
 • adatkezelés, -feldolgozás célja
 • adatkezelés, -feldolgozás jogalapja
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
 • technikai és szervezési intézkedések
 • adattörlésre előirányzott határidő
 • jogszabályban meghatározott egyéb adatok

 

 1. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása tartalma:
  • sorszám
  • kérelem időpontja
  • érintett neve, azonosító adata
  • kérelem tartalma
  • intézkedés megnevezése
  • intézkedés dátuma
  • adatkezelő neve és elérhetősége
  • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

 1. adatvédelmi incidensek nyilvántartása tartalma:
  • sorszám
  • incidens ideje
  • incidens megnevezése
  • érintettek köre
  • érintett személyes adatok
  • incidens hatása
  • intézkedések
  • adatkezelő neve és elérhetősége
  • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

 1. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása tartalma:
 • sorszám
 • megkeresés tárgya és ideje
 • érintettek köre
 • érintett személyes adatok
 • intézkedések
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

 1. adatvédelmi tisztviselő tevékenységének nyilvántartása

tartalma:

 • sorszám
 • tevékenység ideje
 • tevékenység
 • megfelelés-ellenőrzés
 • hatásvizsgálat-észrevétel
 • felügyeleti hatósági együttműködés

 

 1. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása

tartalma:

 • sorszám
 • beérkezés ideje
 • kérelem tárgya
 • intézkedés(pl. visszaküldés)
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

 1. előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása

tartalma:

 • sorszám
 • hatásvizsgálat ideje
 • műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek
 • szükségesség, arányosság vizsgálata
 • kockázatok elemzése, kezelése
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő véleménye

 

Kelt: Budapest, 2019. március 7.